โรงงานข้อมูล

 • ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

  ข อม ลโรงงาน อ ตสาหกรรมสำหร บเจ าหน าท หากม ข อค ดเห นหร อข อแนะนำเก ยวก บการใช ระบบน กร ณาแจ งทาง email ด านล างน ... ท ไม ใช แล ว ท ม การ ...

 • ระบบตรวจสอบแก้ไขข้อมูลใบอนุญาตโรงงาน

  ระบบตรวจสอบแก้ไขข้อมูลใบอนุญาตโรงงาน

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  จากฐานข อม ลกรมโรงงานอ ตสาหกรรมพบว า ม โรงงานท ดำเน นการตามมาตรฐาน CSR-DIW ซ งตามข อกำหนดให ม การสร างการม ส วนร วมในการพ ฒนาช มชนตามบร บทของเม องอ ตสาห ...

 • ข้อมูลโรงงาน

   · ข้อมูลโรงงานประกอบไปด้วยข้อมูลการประกอบกิจการใหม่ ข้อมูลการขยายกิจการ ข้อมูลการประกอบและขยายกิจการ ข้อมูลการเลิกกิจการ ข้อมูลแนวโน้ม ...

 • ข้อมูล โรงงาน : บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด ...

  รายละเอียด โรงงาน. ข้อมูล โรงงาน : บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 92 หมู่ 3 ถนน เชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบล หนองจ๊อม ...

 • ข้อมูลเกี่ยวกับ พีเค เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ โรงงาน ...

   · ร บทำเฟอร น เจอร ไม ตามแบบ เราเป นโรงงานผล ตเฟอร น เจอร ขนาดเล กและ ผล ตงานไม ท กชน ด ผล ตงานจากไม ยางพารา ไม สนตามส ง และผล ตผ าห มนวม ปลอกหมอน ผ าป ...

 • ข้อมูลบริษัท | Thai Amtec

  ช อบร ษ ท THAI AMTEC CO.,LTD. (ไทย แอมเทค) ประธานผ บร หาร Hidenori Nakayama (ฮ เดะโนร นากายาม า) ป ท ก อต ง 1 เมษายน 2014 ประเภทธ รก จ – โรงงานผล ตและผ จ ดจำหน ายเคร องม อทำความสะอาดสำ ...

 • ข้อมูล โรงงาน : เศวตโชติ

  ข้อมูล โรงงาน : เศวตโชติ. เจ้าของกิจการ : นายถาวร ทับสูงเนิน. ทะเบียนโรงงาน : จ2-23 (1)-3/50นม. ที่อยู่ : เลขที่ 36 หมู่ 5 ตำบล โคราช อำเภอ สูง ...

 • iSingle Form |

  ข อม ลโรงงาน ระบบย นข อม ลรายเด อน (ร.ง. 8) - คำช แจง - ข นตอนการใช งาน - ย นข อม ลรายเด อน (ร.ง. 8) ระบบย นข อม ลรายป (ร.ง. 9) - คำช แจง - ข นตอนการใช ...

 • ย้อนข้อมูล Apple ตั้งโรงงานผลิตในไทย …

  เมื่อย้อนดูข้อมูลการจ้างงานของแอปเปิลในประเทศไทย พบว่า ได้เริ่มรับสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ในกลุ่มของ ...

 • ข้อมูลโรงงาน

  ข อม ลโรงงาน โรงงานของร เวอร แควต งอย ท จ งหว ดกาญจนบ ร (ทางด านตะว นตกของประเทศไทย) และเคร องจ กรส วนใหญ ของโรงงานได ถ กนำเข ามาจากประเทศสหร ฐอเมร กา

 • Thailand Production DB : …

  ฐานข้อมูลโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า Thai Production Database เก็บ ...

 • Home » ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

  โรงงาน อุตสาหกรรม ประเทศไทย. 0. ช.สมบูรณ์พาณิชย์ ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ...

 • Factory Results From Query

  ช อโรงงาน / ทะเบ ยนโรงงาน สถานท ต ง / โทรศ พท ผ ประกอบการ ประกอบก จการ ไทยเจร ญพาน ช 1 20140005725486 [จ3-2(1)-57/48อย]

 • แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน

  ภาพรวมผลการวิเคราะห์ผลิตภาพการผลิต. แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน. 0.12 undefined undefined undefined -6.19 -5.76 -5.54 -4.59 -4.27 -4.11 -3.37 -1.54 -0.48 0.08 0.1 0.24 0.5 0.8 1.02 1.41 1.83 2.12 5.19 8 ...

 • ข้อมูลโรงงานเลขทะเบียน

  2. โรงงานอย ในระหว างพ จารณ าการต ออาย 3. โรงงานไม ครบต ออาย ในป น 4. โรงงานขาดต ออาย

 • ข้อมูลโรงงานผลิตเอทานอล

  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก >> ข้อมูลโรงงานผลิตเอทานอล. ข้อมูลโรงงานผลิตเอทานอล. โรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงและกำลังการ ...

 • DataWarehouse+

  DBD DataWarehouse+ ทำงานได อย างม ประส ทธ ภาพท ส ดในเวอร ช นของเบราว เซอร Google Chrome และ Microsoft Edge ต ดต อสอบถาม 02 547 4376 / 02 547 4513

 • ข้อมูลโรงงาน

  ข้อมูลโรงงาน. ค้นหาโรงงานอุตสาหกรรม. บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม. Download ข้อมูลโรงงานฯ (Excel) รายชื่อโรงงานที่ได้เริ่มประกอบ ...

 • law – ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภ ยเก ยวก บหม อน ำ หม อต มท ใช ของเหลวเป นส อนำความร อน และภาชนะร บแรงด นในโรงงาน พ.ศ. 2549 ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระ ...

 • ข้อมูล บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด

  บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด - KLANGFAIFARONGNGAN CO.,LTD. เลขทะเบียน : 0135553002388 ทำธุรกิจ ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้า<b>หมวดธุรกิจ : </b>การขาย ...

 • ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

  ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่. ข้อมูลสรุปในภาพรวมของจังหวัดตรัง ณ วันที่ 1 มิ.ย. 64. จำนวนโรงงานจำแนกตามจำพวกโรงงาน. ในนิคมอุตสาหกรรม. 0 โรงงาน. โรงงานจำพวกที่ 1 …

 • ข้อมูล โรงงาน : นายเอื้อม ไชยโชติ

  ข้อมูล โรงงาน : นายเอื้อม ไชยโชติ. เจ้าของกิจการ : นายเอื้อม ไชยโชติ. ทะเบียนโรงงาน : จ2-64 (13)-4/36ปน. ที่อยู่ : เลขที่ 96/18 หมู่ 8 ถนน นาเกลือ ...

 • ข้อมูลโรงงานแยกตามพื้นที่

  ข้อมูลโรงงานแยกตามพื้นที่. กทม. และภาคกลาง. ภาคเหนือ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ภาคตะวันออก. ภาคตะวันตก. ภาคใต้. หมายเหตุ ข้อมูลนี้ไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราว ...

 • ข้อมูลโรงงาน – บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)

  โรงงานต งอย ท 53 หม 10 ถนนพระราม2 กม. 43.5 ตำบลบางโทร ด อำเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสาคร ม พน กงานประมาณ 300 คน ม กำล งการผล ตประมาณ 10,000 ต นต อป โดยใช เคร องจ กรท ท นสม ย ...

 • ข้อมูล โรงงาน : ทวีชัย

  ข้อมูล โรงงาน : ทวีชัย. กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว20,160 โรงงานสีข้าว32,769 โรงงานเกวียน14,690 โรงงานอำเภอ เมืองชัยภูมิ400 โรงงานจังหวัด ชัยภูมิ1,682 โรงงาน. ชื่อโรงงาน : ข้อมูล โรงงาน : …

 • ระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม | Factory …

  Login เน องจาก พรบ.โรงงาน (ฉบ บท 2) พ.ศ.2562 ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 27 ต.ค. 62 ด งน น โรงงานท จะนำมาเข าระบบ ต องม กำล งรวม ต งแต 50 แรงม า หร อใช คนงานต งแต 50 คนข นไป

 • ระเบิดโรงงานกิ่งแก้ว(ข้อมูลข่าว)

  ระเบิดโรงงานกิ่งแก้ว(ข้อมูลข่าว) has 1,418 members

 • จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม และผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

  สถ ต โรงงานอ ตสาหกรรม ท จดทะเบ ยนไว ก บกระทรวงอ ตสาหกรรม และได ร บอน ญาตให ประกอบก จการ (ตามพระราชบ ญญ ต โรงงาน พ.ศ. 2535) พ.ศ. 2548 - 2557 ...

 • ข้อมูลบริษัท – Thai Stanley

   · ข้อมูลบริษัท. บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2523 เพื่อดำเนินธุรกิจ ...

 • ค้นหาข้อมูลโรงงาน

  ค้นหาข้อมูลโรงงาน. * ฐานข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน. ตั้งค่าการค้นหา. จังหวัด. ทั้งหมด กระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ...

 • ค้นหาข้อมูลโรงงาน

  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (iron and steel basic industries) 60. โรงงานประกอบ ...

 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works. ค้นหาข้อมูลโรงงาน. เลขทะเบียนโรงงาน. จำพวก. 1 2 3.

 • ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ ปี 2562 » …

  :: ข อม ลโรงงานอ ตสาหกรรมด เด น ประเภทการบร หารความปลอดภ ย 2553 :: ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมดึเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย 2552

 • แบบสำรวจข้อมูลโรงงาน | SID-ENCONSULT

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป. ชื่อโรงงาน : เลขทะเบียนโรงงาน : ประกอบกิจการ : จำนวนพนักงานทั้งหมด : คน. กำลังเครื่องจักรติดตั้ง : แรงม้า. ที่ตั้ง. เลขที่ : หมู่ที่ :

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © AMC | แผนผังเว็บไซต์

gotop