โครงการคัดกรอง

 • โครงการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 …

  โครงการตรวจค ดกรองผ ต ดเช อ COVID-19 โดยการเจาะเล อดตรวจแอนต บอด ว ธ Rapid test ป งบประมาณ 2563(ประเภทท 5) รห สโครงการ

 • โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก

  โครงการตรวจค ด กรองมะเร งช องปาก กล มงานท นตกรรม โรงพยาบาลสมเด จพระย พราชสระแก ว ... • ม การลงตรวจค ดกรอง และต ดช นเน อเพ อส ง ...

 • โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) | …

  โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) รหัสโครงการ. 63-l6251-5-02. ความสอดคล้องกับแผนงาน. แผนงานอาหารและโภชนาการ, แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง. ประเภทการสนับสนุน ...

 • โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและ ...

  ช อโครงการ/ก จกรรม โครงการตรวจค ดกรองโรคเบาหวาน ความด นโลห ตส งและปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ป 2563 รห สโครงการ 2563-L3351-01-10

 • โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ...

  โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2558. โรงพยาบาลส่งเสริม ...

 • โครงการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2561 ...

  โครงการค ดกรองและส งเสร มส ขภาพผ ส งอาย ป 2561 รห สโครงการ 61-L5307-1-10 ความสอดคล องก บแผนงาน แผนงานผ ส งอาย ประเภทการสน บสน น ...

 • ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

  ภายใต โครงการ พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อหล กประก นโอกาสทางการเร ยนร ... ค ม อค ดกรองระบบสารสนเทศ ป การศ กษา 2564 ค ม อใช งานระบบ เมน เง ...

 • โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing

  โครงการตรวจค ดกรองมะเร งปากมดล กด วยว ธ HPV DNA Testing จ งหว ด จ านวน(คน) มหาสารคาม 36,225 ร อยเอ ด 48,802 กาฬส นธ 38,723 ขอนแก น 76,940

 • โครงการตรวจคัดกรองสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรใน ...

   · #เราจะก้าวผ่านCovid19ไปด้วยกัน#รวมใจสู้ภัยCovid19 #COVID19#NewNormal#รักษาแบบมีระยะห่าง ...

 • ‪#‎โครงการคัดกรองสุขภาพเตรียมวัยเกษียน‬

  ‪#‎โครงการคัดกรองสุขภาพเตรียมวัยเกษียน‬ - Explore

 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 75 จังหวัด

  Re: โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 75 จังหวัด. โปรแกรม Cervical Screening 2010 เป็น 1 รายการ ของงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPE-itemized) ซึ่งมี ...

 • การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการจั...

  การประช มช แจงการดำเน นโครงการจ ดสรรเง นอ ดหน นน กเร ยนยากจนพ เศษแบบม เง อนไข (น กเร ยนท นเสมอภาค) ประจำภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2564 ผ านระบบ Zoom...

 • โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง ...

  โครงการ " โครงการรณรงค ตรวจค ดกรองมะเร งปากมดล กและมะเร งเต านม ป 2564 "ดำเน นการในพ นท ตำบลกะล วอเหน อ อำเภอเม องนราธ วาส จ งหว ดนราธ ...

 • โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อ ...

   · เทศบาลเมืองหนองคาย ห่วงใยผู้สูงอายุ...เปิดอบรมโครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้า วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ...

 • โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA testing

  โครงการตรวจคด กรองมะเร งปากมดล กด วยวธ HPV DNA testing นพ.ชลว ทย หลาวทอง Guideline HPV test HPV 16,18 Positive Colposcope HPV non 16,18 Positive LBC: ASCUS LBC: Normal No HPV positive Follow up Advantage: - Sensitivity - DNA preserve

 • #โครงการคัดกรอง #ผ่าตัดต้อกระจก …

  07-06-62 #โครงการคัดกรอง #ผ่าตัดต้อกระจก #ใส่เลนส์แก้วตาเทียม #โรงพยาบาลชน ...

 • โครงการคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

   · โครงการคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด. 24 ก.ย. 52 (12:05 น.) แสดงความคิดเห็น. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิ ...

 • โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรค ...

  โครงการค ดกรองความเส ยงโรคความด นโลห ตส งและโรคเบาหวานตำบลพนางต ง หม ท 1,2,3,4 และหม ท 13 ป งบประมาณ 2564 home หน าหล ก pageview รายละเอ ยด ...

 • โครงการคัดกรองมะเร็ง | มูลนิธิกาญจนบารมี

  โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม. โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่. (Mammogram) โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่ม เสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิม ...

 • โครงการการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด | pedcare

   · โครงการการค ดกรองการได ย นในทารกแรกเก ด 26 ก.พ. 6 โครงการการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด

 • โครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิต ปี53 by …

  โครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิต ปี53

 • จองไว้ต้องอ่าน! เงื่อนไข คัดกรองสุขภาพผู้สูงวัย ...

   · จองไว้ต้องอ่าน! เงื่อนไข คัดกรองสุขภาพ ผู้จองสิทธิ บ้านผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์. โดย WANPEN PUTTANONT 5 ธันวาคม 2563. 6,569. บ้านผู้สูงอายุ รามา ...

 • Isan Cohort

  Isan Cohort เป นซอฟต แวร สำหร บใช งานผ านอ นเตอร เน ต (web application) ใช งานผ านเว ปไซต โดยท ผ ใช ไม ต องต ดต งโปรแกรมใดๆ เพ มเต ม เป นเคร องม อท หน วยบร การส ขภาพ ...

 • โครงการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 …

  ชื่อโครงการ/กิจกรรม. โครงการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยการเจาะเลือดตรวจแอนติบอดี้ วิธี Rapid test ปีงบประมาณ 2563 (ประเภทที่ 5) รหัสโครงการ. ความสอดคล้องกับแผนงาน. แผนงานเผชิญภัยพิบัติ ...

 • การด าเนินงานโครงการคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรค ...

  การด าเน นงานโครงการค ดกรองค นหากล มเส ยงโรคเร อร งในพระภ กษ ป 2560 ข นตอน ว ดบางพระ และว ดป าศร ถาวร ข นตอน ข นตอน ท กภาคส วนในต ...

 • Neonatal Screening Operation Centre

  88/7 หมู่ 4 ซอยสถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000. โทรศัพท์ : Call Center (02)589-9850 ถึง 8 ต่อ 99227. 090-197-6476, 090-197-6477. วัสดุสนับสนุน (02)589-9850 ถึง 8 ...

 • โครงการรณรงค์คัดกรองสภาวะสุขภาพ เพื่อ ส่งเสริม ...

  2 3. นวตกรรม – 4.ภาพประกอบ โครงการรณรงค ค ดกรองสภาวะส ขภาพเพ อส งเสร มส ขภาพและป องก นโรคแก ประชาชนในพ นท บ านปลายน า ป 2560 3 การบ รณาการงาน กล มว ยและอนาม ...

 • "สุรชัย" ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปิด ...

   · "สุรชัย" ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปิดโครงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในจังหวัดชลบุรี

 • เปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรี! ใช้ ...

   · ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับประชาชนตรวจฟรี! ในโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่หลากหลาย สนองพระปณิธาน …

 • โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ปี 2563 ...

  โครงการค ดกรองค นหาผ ป วยว ณโรคเช งร ก ป 2563 รห สโครงการ 63-L1473-01-008 ความสอดคล องก บแผนงาน แผนงานกล มประชาชนท วไปท ม ความเส ยง ...

 • Neonatal Screening Operation Centre

  ข่าวสารคัดกรอง. เผยแพร่ : 11 ส.ค.63. เอกสารเผยแพร่. การจ่าหน้าซองของศูนย์คัดกรองฯ. แนวทางปฏิบัติ: การป้องกันและควบคุมภาวะพร่องไทรอยด์ฯ ภายใน 14 วัน. การสมัครเข้าร่วมส่งตัวอย่างฯแบบ EMS ...

 • ขั้นตอนการคัดกรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

  ขั้นตอนการคัดกรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ผังกระบวนงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การจ่ายเงิน จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อ ...

 • โครงการด่านชุมชนเพื่อตรวจคัดกรองป้องกันโรคติด ...

   · โครงการด านช มชนเพ อตรวจค ดกรองป องก นโรคต ดเช อไวร สโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 11 หมู่บ้าน 12 จุดคัดกรอง นำโดย ว่าที่ ร.ต.สุทินกร ซุยทอง ปลัดอบต.

 • โครงการตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ...

  รายละเอ ยดโครงการ ช อโครงการ/ก จกรรม โครงการตรวจค ดกรองและส งเสร มพ ฒนาการเด กปฐมว ย ศ นย พ ฒนาเด กเล กบ านคลองต น ประจำป 2561

 • ชวน ปชช.ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ "บี-ซี" ฟรี 79 รพ. ...

   · 3 องค์กรชวนประชาชนตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ "บี-ซี" ฟรี 79 รพ.ทั่วประเทศ วันที่ 5-9 ส.ค.นี้ หลังพบผู้ป่วยไวรัสบีกว่า 5 แสนเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © AMC | แผนผังเว็บไซต์

gotop