รหัสฮาร์โมไนซ์สำหรับ

 • กรมศุลกากร

   · ประชาส มพ นธ หน งส อพ ก ดศ ลกากรฉบ บ AHTN 2017 พร อมอ ตราอากรตามมาตรา 12 หน าหล ก หน งส อพ ก ดอ ตราศ ลกากรพ ก ดอ ตราศ ลกากรฮาร โมไนซ อาเซ ยนฉบ บป 2017 (AHTN 2017)

 • ประกาศกรมศุลกากร

  ระบบฮาร โมไนซ ฉบ บป ๒๐๐๒ (HS 2002) เป นพ ก ดศ ลกากรระบบฮาร โมไนซ ฉบ บป ๒๐๐๗ (HS 2007) และเอกสารแนบ ๕-๒ ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ ์ฉบับปี๒๐๐๗

 • HARMONIZE STONE LIGHT GREY 16X16 PM ฮาร์โมไนซ์ …

  HARMONIZE STONE LIGHT GREY 16X16 PM ฮาร โมไนซ สโตน เทาอ อน กระเบ องเอ กซ พอร ซเลน กระ ...

 • ข้อมูลสินค้า

  ป ฐานข อม ล (revision) ค นค าเป นจำนวนเต ม "Integer" ป ฐานข อม ล HS Code, Com Code รห สข อม ลพ ก ดศ ลกากร (hs_code) ค นค าเป นต วอ กษร "String"" รห สส นค าฮาร โมไนส 8 หล ก และ 11 หล ก หล กเร มต นของรห ...

 • พิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2007

  ประเทศไทยได ประกาศใช พระราชกำหนดพ ก ดอ ตราศ ลกากร พ.ศ. 2530 ต งแต ว นท 1 มกราคม พ.ศ. 2531 โดยได นำเอาว ธ การแบ งประเภทส นค าตามระบบฮาร โมไนซ ซ งเป นระบบสากลท ก ...

 • เรื่องต้องรู้ เมื่อจะนำเข้า หรือส่งออก / ทำไมพิกัด ...

   · ยกเต มๆว า "ระบบฮาร โมไนซ เพ อจำแนกประเภท และกำหนดรห สส นค า" เป นต วเลข 6 หล ก กำหนดโดย World Customs Organization (WCO) โดยแบ งออกเป นหมวด ตอน ...

 • พิกัดอัตราศุลกากร

  พ ก ดศ ลกากรระบบฮาร โมไนซ (Harmonized System (HS) มีชื่อเต็มว่า"ระบบฮาร์ โมไนซ์เพื่อการจ าแนกประเภทและการก าหนดรหัสสินค้า"

 • สัมมนา พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี …

   · 1.พ ก ดศ ลกากรระบบฮาร โมไนซ และพ ก ดอ ตราศ ลกากรฮาร โมไนซ อาเซ ยน ฉบ บป 2012 2.หล กเกณฑ การต ความพ ก ดอ ตราศ ลกากร และการจำแนกประเภทพ ก ดศ ลกากร

 • กรมศุลกากร

   · ประเทศไทยซ งเป นภาค สมาช กองค การศ ลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) และเป นภาค อน ส ญญาระบบฮาร โมไนซ ขององค การศ ลกากรโลก ซ งตามอน ส ญญาด งกล าวได ม การปร บปร ง ...

 • Cotto 16X16 ฮาร์โมไนซ์ สโตน เทาอ่อน PM (6P) A. …

  Cotto 16X16 ฮาร โมไนซ สโตน เทาอ อน PM (6P) A. แจ้งเตือนการทำรายการ กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งสินค้า ก่อนทำรายการ

 • พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์ ปี 2007(Harmonize 2007),

  พ ก ดอ ตราศ ลกากรฮาร โมไนซ ป 2007(Harmonize 2007) ว นเสาร ท 28 ก มภาพ นธ 2552(เวลา 09.00 – 12.30 น.) พ ก ดอ ตราศ ลกากรฮาร โมไนซ ป 2007 (Harmonize 2007) …

 • ระบบฐานข้อมูลและการให้บริการข้อมูลการค้าเกษตร ...

  คำชี้แจง. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดทำข้อมูลปริมาณและมูลค่าสินค้าเกษตรไทยส่งออกและนำเข้า โดยรวบรวมข้อมูลการส่งออก ...

 • ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพิกัดศุลกากร ...

  ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพิกัดศุลกากร HS CODE (Harmonized System) หรือ พิกัดศุลกากร เป็นระบบการจำแนกประเภทและระบุชน...

 • รหัสภาษีศุลกากรคืออะไร | UPS

  รห สภาษ เป นรห สเฉพาะของผล ตภ ณฑ ตามเอกสารในระบบฮาร โมไนซ (Harmonized System หร อ HS) ท จ ดทำโดยองค การศ ลกากรโลก (WCO) รห สภาษ ม อย ในเก อบท กผล ตภ ณฑ ท เก ยวข องก บการค ...

 • วี-ฮาร์โมไนซ์ เฮอร์บาพิวติค อัลตร้า เฟรช ทูธเพสท์

  กรมอนามัย แนะประชาชนให้หลีกเลี่ยงการไปหาหมอฟันในช่วงนี้ เพื่อลด ...

 • พิกัดออนไลน์

  "ความหมายของพ ก ดรห สสถ ต " กรมศ ลกากรใช พ ก ดอ ตราศ ลกากรตามระบบฮาร โมไนซ ในการจ ดส นค า ออกเป น หมวด ตอน ประเภท และประเภทย อย (ป จจ บ ...

 • ข้อมูลตลาดส่งออกรายพิกัดศุลกากร

  รห สส นค าฮาร โมไนส 8 หล ก และ 11 หล ก (hs_code) กำหนดให ใช เป นต วอ กษร "String" สามารถระบ 2, 4, 6, 8, 11 หล ก จำนวนข อม ลท แสดง (limit)

 • ฮาร์โมไนซ์2017 – อีดีไอ สยาม

  Tags HS2017, องค การศ ลกากรโลก, ฮาร โมไนซ 2017 | Comments Off on ร หร อไม ว า !!! อีก 6 เดือนข้างหน้าพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ได้กำหนดให้มีการ แก้ไขพิกัดศุลกากร ทุก ๆ 5 ปี

 • ฮาร์โมไนซ์ สโตน เทาอ่อน 16X16 A

  ฮาร โมไนซ สโตน เทาอ อน 16X16 ASKU : 1087352Brand : COTTOกระเบ องป พ นฮาร โมไนซ สโตน เทาอ อน 16X16 INCOTTO หน งในผ นำแบรนด กระเบ องและ ...

 • ฮาร์โมไนซ์ : Thailand Electronic DB

   · ฮาร โมไนซ เป น ผ ผล ต และ จำหน าย อ ปกรณ และเคร องใช ไฟฟ า ในหมวด ซ งจะม ข อม ลประกอบไปด วย แผนท งาน ข อม ลพ นฐาน การต ดต อ social network ของ ฮาร โมไนซ ...

 • การนําพิกัดศุลกากรฮาร โมไนซ อาเซียน ฉบับป 2012 มาใช

  พ ก ดศ ลกากรฮาร โมไนซ อาเซ ยน (AHTN 2012) XXXX.XX.XX ต วเลขรห ส 8 หล ก(หล กท 7 และ 8 ของอาเซ ยน) Subheading (เลข 8 หล ก) ประเภทย อย HS 2012 (ต วเลข 6 หล ก)

 • ภาคผนวก

  (ค) หมวด (Section) หมายถ ง หมวดในพ ก ดอ ตราศ ลกากรของระบบฮาร โมไนซ (ง) ประเภทย่อย (Subheading) หมายถึง ตัวเลขหกหลักแรกในการจำแนกพิกัดศุลกากรภายใต้ระบบฮาร์โมไนซ์

 • กรมศุลกากร

  สอบถามข อม ลเพ มเต มได ท : กรมศ ลกากร เลขท 1 ถ.ส นทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000 โทรสาร : 02-667-7767

 • ตารางภาษีฮาร์โมไนซ์ของสหรัฐอเมริกา ประวัติศาสตร์ ...

  Harmonized Tariff Schedule ของสหร ฐอเมร กา ( HTSUS) ย งเร ยกว าฮาร โมไนภาษ กำหนดการของสหร ฐอเมร กาข อเข ยน ( HTSA) ค อแหล งข อม ลหล กสำหร บการกำหนดอ ตราค าไฟฟ า (ศ ลกากร) การจำแนก ...

 • ศัพท์น่ารู้

  แผนภูมิที่ 1 ความหมายของพิกัดรหัสสถิติ. 2 การกำหนดความหมายสินค้าเคมีภัณฑ์อันตรายตามระบบฮาร์โมไนซ์. ความหมายพิกัดสินค้า ...

 • พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2007

  ระบบฮาร โมไนซ (สำหร บคำอธ บายและการเข ารห สส นค า) ระบบฮาร โมไนซ สำหร บคำอธ บายและการเข ารห สส นค า (A) เป นระบบท ได ร บการยอมร บท วโลกในการจ ดหมวดหม ส นค ...

 • ระบบฮาร์โมไนซ์

  คำอธ บายส นค าและระบบการเข ารห สท กลมกล นก นหร อท เร ยกว า ระบบฮาร โมไนซ (สว) ของ ภาษ ระบบการต งช อ เป นระบบช อและหมายเลขท เป นมาตรฐานสากลในการจ ด ...

 • กฎทั่วไปสำหรับการตีความระบบฮาร์โมไนซ์

  กฎท วไปสำหร บ การต ความระบบฮาร โมไนซ กฎท วไปสำหร บ การต ความระบบฮาร โมไนซ ("GRI") เป นกฎท ควบค มการจ ดประเภทส นค าภายใต คำอธ บายส นค าและระบบรห สท กลมกล ...

 • พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์ฉบับปี 2007

  2007 การแก ไขพ ก ดศ ลกากรฮาร โมไนซ องค การศ ลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ได ทบทวนและแก ไขพ ก ดศ ลกากรระบบฮาร โมไนซ (Harmonized Commodity Description and Coding System: HS) ฉบ บป ค.ศ. 2007 เสร จเร ยบร ...

 • ระบบ Harmonized ... ภาษากลางทางการค้าระหว่างประเทศ | RYT9

  ต วอย างเช น รห สฮาร โมไนซ ของส นค าไวโอล น ค อ 9202.10 เป นส นค าในตอนท 92 ประเภทท 2 และประเภทย อยท 10 โดยไวโอล นเป นส นค าในหมวดท 18 (อ ปกรณ ท ใช ทางท ศนศาสตร การถ ...

 • SearchHarmonize

  รห สฮาร โมไนซ (HS Code) : รายละเอ ยดภาษาไทย : รายละเอ ยดภาษาอ งกฤษ :

 • HS-CODE ระบบพิกัดอัตราอากร (Harmonized System) | …

   · ระบบฮาร์โมไนซ์ (Harmonized System) หรือ "HS" เป็นระบบการจำแนกประเภท และระบุชนิดสินค้าด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก ซึ่งประกาศใช้โดยคณะมนตรี ...

 • หลักสูตร พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน …

   · หล กส ตร พ ก ดอ ตราศ ลกากรฮาร โมไนซ อาเซ ยน ฉบ บป 2012 เน องด วยกรมศ ลกากรจะดำเน นการปร บปร งแก ไขพ ก ดศ ลกากร ให ม ความท นสม ยท กๆ 4-5 ป สำหร บการแก ไขรอบป จจ บ ...

 • การประสานพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน | RYT9

  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการประสานพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์ ...

 • ระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและออกหนังสือรับรอง ...

  เน องจากในว นท 1 มกราคม 2560 กรมศ ลกากรจะปร บปร งพ ก ดศ ลกากรและรห สสถ ต ของส นค าเป นฮาร โมไนซ 2017 (HS 2017) ขอให ผ ประกอบการท ย นขอใบอน ญาตและหน งส อร บรองการส ...

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © AMC | แผนผังเว็บไซต์

gotop